Қаржы операциялары, сақтандыру

Қаржы операциялары, сақтандыру
Финансовые операции, страхование

Тауарды кім сақтандыруға тиіс?

Кто должен произвести страхование товара?

Тауарды сақтандыруды алушы мойнына алады.

Страхование товара берет на себя получатель.

Тауарды біздің есебімізден сақтандырыңызшы.

Застрахуйте, пожалуйста, товар за наш счет.

Біз сақтандыру жөнінде кімге өтініш жасауымыз керек?

Куда мы должны обратиться по поводу страхования?

Сақтандыру қоғамына.

В страховое общество.

Сақтандыру кепілдігі қандай жағдайда беріледі?

В каком случае предоставляется страховая гарантия?

Егер бұл келісімшартта көзделген болса.

Если это предусмотрено контрактом.

Сіз сақтандыру шартының мазмұнын зерделедіңіз бе?

Вы изучили содержание договора страхования?

Сақтандыру шарты бойынша сіздердің міндеттемелеріңіз қандай?

Каковы ваши обязательства по договору страхования?

Сіз сақтандыру туралы келісім-шартқа қашан қол қойдыңыз?

Когда вы подписали контракт о страховании?

Кеше біз ... сақтандыру шартына қол қойдық.

Вчера мы подписали договор ... страхования.

- авиациялық

- авиационного

- теңіз

- морского

- құрылық тасымалын

- сухопутного

Біз қандай жарна төлеуге тиіспіз?

Какой взнос мы должны внести?

Кезекті сақтандыру жарнасын.

Очередной страховой взнос.

Сіздер сақтандыру шарты жөніндегі құқықтарды пайдалана аласыздар ма?

Вы можете пользоваться правами по договору страхования?

Біз сақтандыру шарты жөніндегі міндеттемелерден өзімізді босатамыз.

Мы освобождаем себя от обязательств по договору страхования.

Сіздің сақтандырылған мүлікке құқығыңыз бар ма?

Вы имеете право на застрахованное имущество.

Біз сақтандырылған мүлікке құқықтан бас тартамыз.

Мы отказываемся от права на застрахованное имущество.

Сақтандыру келісімшартының барлық шарттары бізді қанағаттандырады.

Нас устраивают все условия контракта страхования.

Ең алдымен сіздер сақтандыру бойынша салықтар төлеуге тиіссіздер.

Прежде всего вы должны уплатить налоги по страхованию.

Біз сақтандыру компаниясынан қандай өтемақы ала аламыз?

Когда мы сможем получить компенсацию от страховой компании?

Барлық ресімдеулер орындалған бойда.

Как только будут выполнены все формальности.

Біз ... полисін алдық.

Мы получили полис ...

- теңіз сақтандыруы

- морского страхования

- саяхат

- на путешествие.

Сізде ... бар ма?

У вас есть ...?

- жүкті қарап шығу және сараптау актісі

- акт осмотра и экспертизы груза

- сақтандыру туралы куәлік

- свидетельство о страховании

сақтандыру құжаты

- страховой документ

... жазып берді?

Кем был выписан ...?

- Аралас сақтандыру полисін

- полис смешанного страхования

- өмірді сақтандыру полисін

- полис страхования жизни

- кез келген шығыннан немесе зақымдалудан сақтандыру полисін кім

- полис страхования от любой утраты или повреждения

Сіз ... мазмұнымен таныстыңыз ба?

Вы познакомились с содержанием ...?

- бас полистің

- генерального полиса

- сақтандыру шартының

- договора страхования

- ашық полистің

- открытого полиса

Біз ... сақтандыру полисінің шарттарын қарап шықтық.

Мы рассмотрели условия страхования полиса ... по небрежности

- салақтықтан болған залалдарды өтеу туралы

- о возмещении убытков

Біз сақтандыру жауапкершілігінің өзгертілуі мүмкіндігін көздейтін полис толтырдық.

Мы составили полис, предусматривающий возможность изменения страховой ответственности.

Біз сізге ... табыс еттік.

Мы представили вам ...

- сақтандыруға өтінімді

- заявку на страхование

- сақтандыру сертификатын

- сертификат страхования

- сақтандыру полисін

- страховой полис.

Сіз нені сақтандырғыңыз келеді?

Что вы хотите застраховать?

Сіз сақтандыру ережелерін білесіз бе?

Вы знаете правила страхования?

Сіз... келе ме?

Вы хотите ... ?

- сақтандырудың күшін жойғыңыз

- аннулировать страхование

- мүлікті сақтандырғыңыз

- застраховать имущество

- сақтандыру компаниясынан өтемақы алғыңыз

- получить компенсацию от страховой компании

Біз толық (толық емес) құнға сақтандыру жасадық.

Мы произвели страхование в полную (неполную) стоимость.

... сақтандыру шығынын кім көтереді?

Кто будет нести расходы по страхованию от ... ?

- Барлық қатерлерден

- всех рисков

- теңіз қатерлерінен

- морских рисков

- жалпы шығасыдан

- общих потерь

- жай қатерлерден

- обычных рисков

- өрттерден

- пожаров

Біз ... сақтандырдық.

Мы застраховали ...

- тасымал алғы төлемін

- аванс фрахта

- жүкті

- груз

- зауытты

- завод.

Сіз сақтанушының ... зерделедіңіз бе?

Вы изучили ... страхователя?

- міндеттемелерін

- обязательства

- құқықтарын

- права

Сіз сақтандыру практикасында қабылданған шарттармен таныссыз ба?

Вы знакомы с условиями, принятыми в страховой практике?

Сіздің ... құқыңыз бар.

Вы имеете право на ...

- қосымша сақтандыруға

- дополнительную страховку

- сыйлықақыға

- премию

- сақтандырылған мүлікке

- застрахованное имущество.

Сақтандыру құны қашан төленеді?

Когда будет выплачена страховая стоимость?

... қалай жүзеге асырылады?

Как будет осуществляться ... ?

- Сақтандыру өтемін төлеу

- выплата страхового возмещения

- қосымша сақтандыру

- добавочное страхование

- қайта сақтандыру

- перестрахование

Сізге сақтандыру құжатын берді ме?

Вам выдали страховой документ?

Сақтандыру полисінің қолданыс мерзімі қандай?

Каков срок действия страхового полиса?

Біз сақтандыру оқиғасының басталуы мүмкіндігін ескеруге тиіспіз.

Мы должны учитывать возможность наступления страхового случая.

Сақтандырушының мүдделері қорғалуға тиіс.

Интересы страховщика должны охраняться.

Сақтандыру практикасында ... орын алады.

В страховой практике имеют место ...

- қалыпты қатерлер

- нормальные риски

- ерекше қатерлер

- особые риски

- аралас сақтандыру тәуекелдері

- смешанные страховые риски.

Залал қалай өтелмек?

Как будет возмещаться убыток?

Сақтандыру туралы келісімшарт жекеменшіктік залалдарды өтеуді көздейді.

Контракт о страховании предусматривает возмещение частных убытков.

Алаңдағы қызметкерлер қалай сақтандырылады?

Как будет осуществляться страхование персонала на площадке?

Біз қызметкерлердің өндірістік қатерлер мен жазатайым оқиғалардан сақтандырылуын қамтамасыз етеміз?

Мы обеспечим страхование персонала от производственных рисков и несчастных случаев.

Ал құрылыс объектілері жөнінде қалай?

А как насчет объектов строительства?

Біз тек объектілерді ғана емес, сонымен бірге құрылыстың мүліктік құндылықтарын да өрттен және дүлей апаттардан сақтандырамыз.

Мы страхуем не только объекты, но и материально-имущественные ценности строительства от пожаров и стихийных бедствий.

Ал егер мұндай жағдай туа қалса, шығындарды кім төлейді?

А кто оплатит расходы, если такая ситуация возникнет?

Шығындар объектінің құнына жатқызылады.

Расходы будут отнесены на стоимость объекта.


Казахско-русский экономический словарь.

Нужно решить контрольную?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»